• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2558 (update)


กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์  update

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โดยมีคุณธนาวิทย์ ...

กิจกรรม 2557

กิจกรรม 2557 (ย้อนหลัง)


กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งปลูกจิตสำนึกให้นัก เรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติด

กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรม Cleaning Day   update

กิจกรรม Cleaning Day ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสมาคมสตรีไทย...

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน