โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยก่อตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2495 โดยคณะกรรมการสมาคม สตรีไทยในสมัยของคุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ เป็นนายกสมาคมสตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือบุตรของสตรีที่ด้อยโอกาสในการศึกษา ได้มีสถานที่ที่ศึกษาเล่าเรียน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์สมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ในระดับอนุบาล โดยใช้อาคารที่ทำการสมาคมเป็นสถานที่ทำการสอน และขยายชั้นเรียนจนปัจจุบันมีนักเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขนาดและที่ตั้ง

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ปัจจุบันมี นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้อำนวยการ และ นางสาวจินตนา ธรรมวานิช เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีเนื้อที่ 4 ไร่ มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โดยแบ่งเป็นห้องเรียนและห้องประกอบ ดังนี้

  • อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ เป็นอาคาร 4 ชั้น (ห้องชินโสภณพณิช ห้องเรียนอนุบาล ห้องนาฏศิลป์ /ดนตรี ห้องสื่อ ห้องจริยะ ห้องพักครู)
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี เป็นอาคาร 4 ชั้น (ห้องครูใหญ่ ห้องธุรการ ห้องประชุมย่อย ห้องพยาบาล ห้องเรียนชั้นประถม ปีที่ 1 – 6 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องประชุม ห้องงานประดิษฐ์ ห้องสภานักเรียน ห้องวัดผล/แนะแนว) นอกจากนี้โรงเรียนสมาคมสตรีไทยยังเป็นที่ตั้งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ประวัติโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
อัตลักษณ์โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

"มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ"

เอกลักษณ์โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

"เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมารยาท"