• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

เด็กหญิงศศิประภา ชาญพิชิตวนิช ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ได้เข้าประกวด Pancake and The Gang ที่เดอะไนน์ พระราม9 โดยมีการแสดงความสามารถพิเศษในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และรอบประกวดเดินแบบในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ในหัวข้อว่า MERMAID ON THE SEA ได้รับรางวัลเข้ารอบ 20 คน จาก 90 คน และรางวัลชุดยอดเยี่ยมร่วมถ่ายปฏิทินปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ชมวังเจ้าสาย เพริศพรายปัญญา” ณ โรงเรียนสายปัญญา ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

- การประกวดสวนสวยด้วยกระเช้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงนานาพร แสงพงษ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิงสิรภัทร กิจสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชิงสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

- การแข่งขันตอบปัญหาสังคมขบขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พากเพียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงกันต์นลิน เกตุคุ้มภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทิมสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

- การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ชมวังเจ้าสาย เพริศพรายปัญญา” ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงสุชาดา สวัสดินาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กหญิงวริศรา เหล่าสกุลพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กหญิงพิมลดา สุวรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

- การแข่งขันโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กชายกิติกมล ตรีมิ่งมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิงอรวรา รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

การแข่งขันสำนวนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขาวเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
- การแข่งขันสำนวนไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงสุพิชชา พูลสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

- การประกวดคัดลายมือ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงสุชาดา สวัสดินาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “สันติราษฎร์วิทยา เพิ่มเวลารู้ ก้าวไกล สู่สากล” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

- การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กชายกิติกมล ตรีมิ่งมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิงอรวรา รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กชายสาธิต เมฆวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
- การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กชายปรัชญะ ปัญจะชูวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายภาณุวิชญ์ ติยะสุทธิพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายกันตพงษ์ ธรณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กชายศิลา ภักดีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
- การประกวดคัดลายมือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
- การแข่งขันประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
เด็กหญิงปราญปรียา แสนผุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (นักร้อง)
เด็กหญิงณัฐณิชา วิสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงวรรัตน์ รุ่งโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงมาร์ตา ซอเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองสง่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนอุดมสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (แดนเซอร์)
เด็กหญิงปรางค์มณี นนท์ทวีวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แดนเซอร์)

ผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ