• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


การแข่งขัน "เทควันโด" เฟรนด์ลี่ แชมป์เปี่ยนชิพ ณ กองพันสารวัตรที่ 11 (21 ธ.ค.2556)
การแข่งขันเทควันโด เฟรนด์ลี่ แชมป์เปี่ยนชิพ

รางวัลชนะเลิศ
แถวหน้า  เด็กชายกิติกมล  ตรีมิ่งมิตร  ป.4/2
             เด็กชายภานุพันธ์  โอสถสงเคราะห์  ป.3/2
             เด็กหญิงบุษยรัตน์  สาครทรัพย์  ป.4/1
             เด็กชายกฤตพงศ์  สุขะ  ป.3/1
             เด็กชายปัณณ์  อามระดิษ  ป.2/1
             เด็กชายธนัช  รามัญทองอู่  ป.1/2
แถวหลัง  เด็กหญิงบุญญาดา  ศาลาวงศ์  ป.5/2
             เด็กชายวชิรวิทย์  แย้มสำรวล  ป.5/2
             เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนผุ  ป.5/1
             เด็กหญิงอนุสรา  ทะระคำหาร  ป.5/2
             เด็กหญิงณิชกานต์  ฑีฆายุ  ป.5/2

การแข่งขันเทควันโด เฟรนด์ลี่ แชมป์เปี่ยนชิพ

รางวัลรองชนะเลิศ
แถวหน้า  เด็กหญิงสุพรทิพย์  เผือกสำลี  ป.4/2
             เด็กชายศิรศักดิ์  แสงแก้วสุข  ป.4/1
             เด็กชายศุภกฤษ์  เทียนพรนำโชค  ป.3/1
             เด็กชายซิษณุกร  ใสเนตร  ป.1/1
             เด็กชายธนาธิป  หอมชื่น   ป.1/2
แถวหลัง  เด็กหญิงณัฏฐา  นวบรรจงธิติดี  ป.5/2
             เด็กชายธนภูมิ  กุลบุตร  ป.5/2
             เด็กชายณัฐนนท์   ภาคเดียว  ป.5/1
             เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขาวเจริญ  ป.4/2
             เด็กหญิงณัฐธยา  เชิงสะอาด  ป.4/1