• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


การแข่งขัน SCHOOL TAEKWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP 2015
การแข่งขัน SCHOOL TAEKWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP 2015
เด็กหญิงวริศรา อภิโชตินิติธรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขัน SCHOOL TAEKWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP 2015
มหกรรมการแข่งขันเทควันโด นักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 3
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ลานเอนกประสงค์กรมทางหลวง