• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


รางวัลคุณครูคุณธรรม
รางวัลคุณครูคุณธรรม

คุณครู สายใจ ผลานุสนธิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครู 1 ใน 10 ของประเทศไทยที่เข้ารับรางวัลคุณครูคุณธรรม จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จากการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์