• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


ผลการตรวจติดตามประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2558
ผลปรากฏว่าระดับปฐมวัย ได้คะแนนในระดับดีมาก (100 คะแนนเต็ม)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1-6)ได้คะแนนในระดับดีมากเช่นกัน (99/100 คะแนน)