• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2557 (update)


กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

วันมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรม Cleaning Day 2557  update

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี...

กิจกรรม 2557

กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)


กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งปลูกจิตสำนึกให้นัก เรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติด

กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การประกวดกระทง 2557  update

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้ส่งประกวด "กระทงประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมี่...

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน