• slide1
  • slide2
  • slide3
slide1

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใก้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2557 (update)


พิธีไหว้ครู 2557

พิธีไหว้ครู 2557

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรม 2557

กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)


กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งปลูกจิตสำนึกให้นัก เรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติด

กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการแก้ปัญหา

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน