• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2561 (Update)

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 25561 ประธานในพิธี อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช พิธีไหว้ครูแสดงถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครู และได้มีการมอบทุนเรียนดี เพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน