• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ส.ส.ท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณซึ่งให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเป็นการแสดงความยินดีต่อการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบเพลง เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียน หลังจากที่มุ่งมั่นกับกิจกรรมการเรียนตลอดปี และเปิดโอกาสอันดีที่ท่านผู้ปกครองได้มาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน