• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 1

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Open House การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องรีไซเคิล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยมีคุณครูสายใจ ผลานุสนธิ และคุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละดับชั้นที่ได้นำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิลอย่างสร้างสรรค์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน