• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

พิธีวันไหว้ครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ท่านอาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครูแสดงถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครู และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาเรียนดีแก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันไหว้ครู และมอบรางวัลการเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) เนื่องในวันไหว้ครู

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน