• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดโครงการระดมความคิดสู่ความสามัคคี กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ฝึกให้นักเรียนคิดและทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวางแผนให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน